STROJNE INŠTALACIJE in STROJNA OPREMA, OGREVANJE, PREZRAČEVANJE, POHLAJEVANJE, VODOVOD in KANALIZACIJA, PLINSKA NAPELJAVA, KOMPRIMIRAN ZRAK

TEHNOLOŠKI NAČRT, ČISTILNE NAPRAVE, FEKALNA KANALIZACIJA, METEORNA KANALIZACIJA

Home
STORITVE
GALERIJA
REFERENCE
KONTAKT
PARTNERJI

 

 

 

SPLOŠNO

Glavna dejavnost je PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE in STROKOVNI NADZOR.

 

Izdelujemo naslednje vrste projektne dokumentacije:

- IDZ (idejna zasnova),

- IDP (idejni projekt),

- PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja),

- PZI (projekt za izvedbo),

- PID (projekt izvedenih del),

- NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje).

 

Izdelujemo naslednje načrte:

- vodilna mapa,

- načrt arhitekture,

- načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,

- načrt elektro inštalacij in elektro opreme,

- načrt strojnih inštalacij in strojne opreme,

- tehnološki načrt.

 

Izdelujemo tudi:

- elaborat gradbene fizike,

- izkaz energijskih lastnosti stavbe,

- izkaz energijskih karakteristik stavbe,

- zasnova požarne varnosti,

- izkaz požarne varnosti,

- geodetski načrt.

 

V fazi izdelavi PGD projektne dokumentacije pridobivamo tudi soglasja soglasodajalcev.

 

 

PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ in STROJNE OPREME

Za novogradnje, rekonstrukcije, spremembe namembnosti, investicijsko vzdrževalna dela:

- stanovanjske hiše,

- gostinske lokale,

- objekte za nastanitev (gostišča, hoteli),

- poslovne prostore,

- proizvodne prostore,

- skladišča.

 

Projektiranje objektov obsega:

- ogrevanje,

- prezračevanje,

- pohlajevanje,

- notranji vodovod in vertikalno kanalizacijo,

- notranjo plinsko napeljavo (zemeljski plin ter UNP),

- komprimiran (stisnjen) zrak,

- priključke na javno infrastrukturo (vodovod, plinovod, vročevod)

 

Pridobitev soglasja za priključitev na:

- javni vodovod (VO-KA Ljubljana, Komunala Kranj),

- plinovod (Energetika Ljubljana, Petrol, Domplan).

 

Projektiranje krajših in manj zahtevnih zunanjih vodovodov ter plinovodov.

 

 

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE (fekalna in meteorna kanalizacija)

Projektiranje za novogradnje in rekonstrukcije objektov:

- javni kanalizacijski sistemi,

- interni kanalizacijski sistemi,

- priključki na javno kanalizacijo.

 

Pridobitev soglasja za priključitev na:

- kanalizacijo (VO-KA Ljubljana).

 

 

PROJEKTIRANJE BIOLOŠKIH in INDUSTRIJSKIH ČISTILNIH NAPRAV

Projektiranje za novogradnje in rekonstrukcije objektov:

- klasične biološke čistilne naprave z aktivnim blatom,

- kombinirane biološke čistilne naprave z aktivnim blatom (BIOCOS),

- SBR biološke čistilne naprave z aktivnim blatom.

 

 

PROJEKTIRANJE DEPONIJ-ODLAGALIŠČ ODPADKOV

Izdelava projektne dokumentacije.

 

 

PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKIH LINIJ

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenj na podlagi prejete tehnologije s strani investitorja.